AMOUR ET SEXUALITE

Sofiya Loriashvili (aka Sonka). Paris, FR. An Analog Story.35mm

0020_20.jpg
0023_23.jpg
0009_9.jpg
0029_29.jpg
0031_31.jpg
0028_28.jpg
0016_16.jpg
0037_E.jpg
0036_36.jpg
0011_11.jpg
0013_13.jpg
0010_10.jpg
0035_35.jpg
0002_2.jpg